EmuNES#PL
Zobacz temat
EmuNES#PL » Commodore/Amiga/Sinclair/Amstrad/IBM PC itp. » Hardware
 Drukuj temat
[C64] The Final Ethernet
Ryan
Gwoli ??cis??o??ci, artyku?? ten napisany zosta?? przezemnie do magazyny HotStyle. Dziele si─? znim na forum poniewa?? mo??e on spodobac si─? ka??demu, kto lubi majsterkowac w elektronice :)

W czasie, gdy powstawa?? C=64, nikt nawet nie ??ni?? o tym, ??e nasz ??wiat stanie si─? tak ma??ym miejscem. Nikt nie wyobra??a?? sobie tego, ??e za kilka lat b─?dzie mo??na wpisa─? jakie?? zapytanie w wyszukiwark─? i po chwili wyskoczy na ekranie monitora odpowiednie rozwi─?zanie problemu. Nikt nie by?? w stanie sobie wyobrazi─?, ??e co?? takiego, czym jest Internet, ani tego, ??e stanie si─? globalnym fenomenem i zaw??adnie ka??dym aspektem naszego ??ycia. Jedynie futurologiczni pisarze, puszczaj─?c swoje wodze fantazji, opisywali globalne biblioteki, w kt??rych mo??na by??o znale??─? ka??d─? informacj─?.

??wczesne sieci i rozwi─?zania technologiczne pozwala??y jedynie na ??─?czenie si─? do innych komputer??w w spos??b bezpo??redni, poprzez modem. Podobne rozwi─?zanie zastosowano w naszej Komodzie, do kt??rej mo??na pod??─?czy─? modem i poprzez lini─? telefoniczn─? po??─?czy─? si─? z innym komputerem, BBS-em lub korzysta─? z innych funkcji tego antycznego urz─?dzenia. :D Niedoskona??ego, poniewa?? dzia??a on wolno, nie wsp????pracuje ze wsp????czesnymi rozwi─?zaniami tak dobrze, jak by??my tego oczekiwali. Czasy si─? zmieni??y i standardem sta?? si─? Ethernet, kt??ry tak??e wymy??lono w latach osiemdziesi─?tych. Teraz jest on szeroko stosowany we wsp????czesnych komputerach i ka??dy, kto posiada komputer w domu oraz po??─?czenie z Internetem, posiada tak??e router z wyj??ciem Ethernet. Za to ma??o kto posiada jeszcze modem, a co tutaj m??wi─? o linii telefonicznej, z kt??r─? nasz komodorowski modem m??g??by wsp????gra─?. Dlatego te?? Peter Eliasson oraz Adam Dunkels stworzyli prost─? przystawk─? do naszego C=64, kt??ra pozwala nam na korzystanie z udogodnie?? wsp????czesnej sieci. :) To urz─?dzenie zwie si─? TFE (The Final Ethernet) i postaram si─? wam opisa─? w miar─? dok??adnie jak sam je zbudowa??em oraz z jakimi problemami musia??em si─? upora─?, aby uruchomi─? to cude??ko.

Oryginalnie przystawka TFE powsta??a w 2002 roku. Ze strony technicznej zosta??a ona zaprojektowana przez Petera Eliassona, a oprogramowanie napisa?? do niej Adam Dunkels, kt??ry w p????niejszym okresie ca??y koncept rozwin─??? do postaci niezale??nego systemu operacyjnego Contiki (przeportowanego nast─?pnie na inne platformy wykorzystuj─?ce procesor 6502 ;) Konstrukcja tego sprz─?tu jest bardzo prosta. Wykorzystuje ona standardowy uk??ad CS8900a, kt??ry ju?? od po??owy lat dziewi─?─?dziesi─?tych by?? szeroko stosowany w kartach sieciowych. Ale dla wi─?kszego uproszczenia konstrukcji wykorzystano gotowy uk??ad wraz z podstawowymi elementami na jednej p??ytce, dzi─?ki czemu mo??na by??o ca??o??─? pod??─?czy─? praktycznie bezpo??rednio do szyny expansion portu naszej komody - dodaj─?c jedynie jeden uk??ad TTL 74139 (aby ca??o??─? prawid??owo zaadresowa─? w pami─?ci komputera). Poni??ej znajduje si─? oryginalny schemat TFE:

home.emunes.pl/images/photoalbum/album_5/tfe1_t2.jpg
Oryginalny schemat The Final Ethernet dla C64


Oprogramowanie, kt??re napisa?? dla tego sprz─?tu Adam Dunkels, na samym pocz─?tku sk??ada??o si─? jedynie z uIP, p????niej tak??e powsta?? serwer do streamowania muzyki na komod─?, ale najlepszym przyk??adem do czego mo??na wykorzysta─? ten modu??, jest w??a??nie Contiki. Posiada on wbudowany web serwer, przegl─?dark─? internetow─?, klienta telnet i wiele innych mocarnych program??w, kt??re z naszej komody tworz─? prawdziwe monstrum do przegl─?dania Internetu. Po pewnym czasie powsta??y tak??e inne programu, kt??re cho─? nie s─? tak rozbudowane, czy te?? nie s─? osobnym OS, to mog─? na prawd─? by─? przydatne. Mi─?dzy innymi grupa Singular wypu??ci??a przegl─?dark─? html 1.1, kt??ra pozwala nam przegl─?da─? strony internetowe oraz program Guru Term, pozwalaj─?cy na ??─?czenie si─? ze starymi BBS-ami za pomoc─? naszej komody. Tak... jeszcze takie BBS-y istniej─?! Co wi─?cej, dzi─?ki TFE ??adowanie tre??ci z BBS, jest bardzo szybkie i wygodne. Ka??dy, kto pami─?ta czasy modem??w, na pewno to zauwa??y. :D

Przez ostatnie lata powsta??o wiele wariacji i r????nych klon??w oryginalnego TFE, a najwi─?ksz─? popularno??─? zdoby?? modu?? RR-NET produkcji Protovision. Dla tego te?? standardu wydano najwi─?cej oprogramowania oraz kilka gier. Nie zmienia to faktu, ??e rzesza hobbystycznych elektronik??w podejmowa??a pr??by po??─?czenia obu standard??w na jednym kartrid??u - co zwykle si─? udawa??o. :) Mog─? tutaj wspomnie─? o tym, ??e istniej─? takie konstrukcje, jak [e]TFE - Till Harbaum, FB-net - Fotios oraz najpopularniejszy z wszystkich, czyli 64NIC+ produkowany przez Retro Innovations. Sam te?? podj─???em si─? tej ci─???kiej pr??by, co sko??czy??o sie dla mnie sukcesem. :] Ale o tym wszystkim napisz─? za chwil kilka.

Kiedy natrafi??em w sieci na TFE i postanowi??em sobie takie cude??ko zbudowa─?, to najwi─?ksz─? przeszkod─?, na jak─? natrafi??em, by??o to, ??e oryginalny schemat zawiera?? zintegrowan─? p??ytk─? z uk??adem CS8900a, kt??rej nigdzie nie mo??na by??o ju?? kupi─?. Wi─?c postanowi??em wszystko oprze─? o jak najbardziej zbli??on─? p??ytk─?: CS8900a-h, zakupion─? w Olimex. Kupi??em dwie p??ytki i obie wykorzysta??em. :) Pierwsz─? do zbudowania oryginalnego standardu TFE - podarowany dla Jericho, a drugi do eksperyment??w dla samego siebie - uda??o mi si─?, jak wcze??niej napisa??em, po??─?czy─? oba standardy TFE i RR-NET w prosty spos??b.

P??ytka CS8900a-h w stosunku do orygina??u TFE posiada wi─?cej wyprowadze??, lecz poza tym znacznie nie r????ni si─? od niego. Podobnie pod??─?czmy bezpo??rednio z wyj??─? C=64 do wej??─? uk??adu wyprowadzenia D0-D7, A0-A3 oraz zasilanie +5V i GND. Wyj??cia z komody R/W i I/O1 do??─?czamy do uk??adu 74139, a wyj??cia z tego uk??adu do wej??─? CS8900a-h I/OR i I/OW. Wyj??cia D8-D15, INTRQ0-INTRQ3 ze zintegrowanej p??ytki pod??─?czamy do GND, wyj??cie SBHE do +5V, a wej??cia LED pozostawiamy niepod??─?czone. Wszystko wed??ug schematu poni??ej:

home.emunes.pl/images/photoalbum/album_5/tfe2_t2.jpg
The Final Ethernet dla C64 - modyfikacja nr 1


Kolejnym problemem dla mnie by??o wytrawienie p??ytki drukowanej. Kilka razy zabiera??em si─? za to i dopiero wykorzystanie gotowej p??ytki z ISA (nieco doci─?tej i posklejanej) pozwoli??o mi ca??o??─? uruchomi─?. :) Niestety dla oryginalnego TFE powsta??o ma??o oprogramowania lecz to, kt??re istnieje, jest bardzo dobre. Dzi─?ki Guru Term uda??o mi si─? po??─?czy─? do kilku jeszcze dzia??aj─?cych BBS-??w, a szybko??─? z jak─? dzia??a??o ??adowanie kolejnych tre??ci by??a naprawd─? zacna. :D Modem przy tym urz─?dzeniu po prostu dzia??a jak stary Fiacik 126p w por??wnaniu do Ferrari. :D Ale jak to zawsze bywa, cz??owiek czuje niedosyt kiedy wie, ??e mo??na co?? poprawi─? i ulepszy─?. Dlatego te?? zacz─???em szpera─? w sieci szukaj─?c jakiego?? rozwi─?zania jak mo??na po??─?czy─? oba standardy TFE i RR-NET. Rozwi─?zaniem okaza??o si─? zastosowanie prostej bramki NOR na linii A0. Wszystko dlatego, poniewa?? TFE i RR-NET maj─? zamienione rejestry RDX/TDX itp., s─? one zanegowane lub odwr??cone, albo s─? w lustrzanym odbiciu. Dlatego te?? zastosowanie prostej bramki NOR (dok??adnie uk??adu 74HC04) pozwala nam na korzystanie z naszej przystawki TFE, jak ze zwyk??ego RR-NETU. Wi─?cej nie b─?d─? si─? na ten temat rozpisywa??. Je??eli kto?? chce wiedzie─? co i jak, to mo??na odpowiednie w─?tki znale??─? na forum www.lemon64.com. Modyfikacj─? mo??na zobaczy─? na nast─?puj─?cym schemacie:

home.emunes.pl/images/photoalbum/album_5/tfe3_t2.jpg
The Final Ethernet dla C64 - modyfikacja nr 2 z zachowaniem kompatybilno??ci z RR-NET


W dzisiejszych czasach bez Internetu nie mo??na si─? obej??─?. Jest to jednocze??nie wspaniale ??r??d??o informacji i rozrywki. Pozwala nam na komunikacj─? z innymi maniakami komody, wymian─? do??wiadcze?? i zawieranie nowych znajomo??ci. Dlaczego wi─?c nasza komoda nie mog??aby z tego korzysta─?? Czasy gdy modemy by??y codzienno??ci─? ju?? dawno min─???y. W chwili obecnej szeroko stosowanym standardem jest Internet szerokopasmowy. Nie oznacza to jednak, ??e nasz poczciwy komodorek nie mo??e po??─?czy─? si─? ju?? z nadal dzia??aj─?cymi BBS-ami, czy te?? nie mo??emy na nim zagra─? przez Ô??sie─?Ô?Ł z inn─? osob─? na drugim ko??cu ??wiata. Mo??emy tak??e porozmawia─? Ô??o tym i o tamtymÔ?Ł na IRC-u u??ywaj─?c 64-ki. To wszystko powoduje, ??e taki ma??y kartrid?? jest naprawd─? wspania??─? opcj─? dla komody, cho─? mimo up??ywu lat, jak dla mnie nadal w tym wszystkim jeszcze tkwi potencja??. Marzy mi si─?, aby powsta?? na 64-k─? MMORPG z prawdziwego zdarzenia... Nie jaki?? tam MUD lub MUCK, ale prawdziwy MMO, kt??ry tchn─???by troch─? ??ycia w t─? ga??─??? rozwoju dla komody. :) Zw??aszcza, ??e koszt zbudowania takiego TFE w zaciszu domowym nie przekroczy?? u mnie 100z?? - wszystko liczone wraz z wysy??k─? itp. Reasumuj─?c jest to bardzo fajny projekt dla ka??dego maniaka 64-ki, kt??ry chcia??by zbudowa─? co?? samemu.

YouTube Video


P.S. Nadal nasza Ô??komoda wiecznie ??ywa!Ô?Ł. Chocia?? przyby??o jej ju?? sporo zmarszczek, a kolejne przystawki i akcesoria podtrzymuj─?ce w niej ??ycie zmieniaj─? j─? (w moim mniemaniu) w starego grzyba. ;P

Ryan / Tropyx
 
Przejd┼║ do forum:
Copyright © 2015


Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3

314,084 unikalne wizyty : Wygenerowano w sekund: 0.07