EmuNES#PL
Zobacz temat
EmuNES#PL » Nintendo NES/Famicom/Pegazus itp. » Gry/Recenzje
 Drukuj temat
Electro Body 2 The Lost project
spazz4
oi64.tinypic.com/10huo46.jpg

Obiecana porcja zmian i nowo??ci w naszym niesamowitym i szalonym projekcie jakim jest nadal rozwijane Electro Body 2 na NES. Jest ich a?? tyle ??e dzisiaj cz─???─? pierwsza, nast─?pne niebawem !


Zmiana mapperu gry z MMC3 na UNROM
Konwersja grafik z CHR ROM na CHR RAM
Zmiana rozplanowania grafik w pami─?ci tak, by mo??na by??o zmie??ci─? grafiki status bar.
Usuni─?cie zb─?dnego kodu z wersji MMC3
Napisanie dodatkowego kodu do obs??ugi UNROM.
Napisanie w??asnego kodu na kompresj─?\dekompresj─? grafik.
Napisanie w??asnego edytora(PC) map do gry.
Konwersja pozosta??ych cutscenek.
Dodanie tekstu dla pozosta??ych cutscenek i zako??czenia.
Korekta tekstu dla cutscenek.
Wyeleminowanie glitcha gdzie ekran game over m??g?? wywali─? gr─?.
Poprawa 1 klatkowej zmiany stron ppu w cutscence kiedy gracz naci??nie start
Nowy system do wypisywania bufferu.
Zwi─?kszenia wysoko??ci mapy o 1 Meta Tile
Zmniejszenie wysoko??ci Status bar o 16px.
Zmiana metody wy??wietlania status bar(z przerwania na sprite0)
Zmiana pionowej pozycji status bar o 6px.
Wyeleminowanie konfliktu pada z DPCM(gracz czasem nie m??g?? podskoczy─?)
Zmiana animacji gracza gdy ten u??yje teleportu.
Wszystkie teleportery odgrywaj─? animacje teleportacji.
4-ty poziom broni przechodzi przez przeciwnik??w
Teleporter wyj??ciowy odgrywa animacj─? gdy gracz ma wszystkie karty
Karty moga by─? zebrane w kolejno??ci innej, ni?? zapisane s─? one w tablicy obiekt??w w ROMie.
Dodanie nowych typ??w blok??w.
Dodanie typu Zabijaj─?cego
Dodanie typu Platformy
Dodanie typu Zakrywaj─?cego gracza.
;-
Dodany sampl ADPCM na starcie gry
Dodanie animacji na ekranie startowym
Dodanie przyciemniania przy zmianie ekranu
Dodanie opcji wpisania has??a w menu g????wnym
Dodanie menu wpisywania has??a
Podzia?? hase?? na poziomowe i has??a specjalne
Poprawa cyrkulacji sprit??w w cutscenkach
Szybsze czyszczenie lini teksu w cutscence
Stabilne wypisywanie tekstu w cutscence
Dodana mo??liwo??─? pomini─?cia cutscenki w czasie wypisywania tekstu
Stablilizacja kodu muzycznego w cutscenkach.
Efekty d??wi─?kowe moga by─? odgrywane na kanale Noise
Dodanie ekranu z przedstawiaj─?cego nazw─? poziomu
Dodanie kodu rysuj─?cego ma??ego screena.
Dodanie kodu skaluj─?cego tilesy do 4-krotnego rozmiaru
U??ycie skalowanego kodu do wypisywania nazwy poziomu
Zmniejszenie artefakt??w gdy gracz zmienia ekran do g??ry lub d????
;---
Ca??kowicie nowy system grawitacji dla gracza i sterowalnego robocika
Zmienione pozycje sprit??w w pami─?ci.
Ca??kiem nowy system wy??wietlania napis??w.
p??ynne przej??cie mi─?dzy ekranami(stat bar ju?? nie psuje si─? na klatk─? przed\po przejsciu)
adres ppu nie jest ju?? losowo zmieniony na klatk─? przed w??─?czeniem ekranu przy przechodzeniu mi─?dzy ekranami
czyszczenie sprit??w przy??pieszone 9-cio krotnie. Z 28 scanline do 3 scanline.
dodanie fade in dla custcenek i ekranu startowego
poprawa pozycjonowania meta spritu w cutscence1
 
Dizzy9
Witajcie,
Ostatnio nawa?? pracy mnie przygni??t?? i dopiero teraz dosy??am drug─? po??ow─? listy-zmiany dotycz─?ce obiekt??w i samej rozgrywki.
;---
Dodane nowe obiekty:
??ciana
Dodatkowe ??ycie
Mapa
Goniec
Blok znikaj─?cy
Robot strzelaj─?cy
Dekoracja
Bariera
Guzik dla bariery
Robot sterowalny
P??yta naciskowa
Platforma Pozioma
Platforma Pionowa
Platforma spadaj─?ca

Dodanie kodu animuj─?cego tilesy t??a.
Dodanie ??winki morskiej jako w??adcy ??wiata.
Dodanie kodu odpowiedzialnego za sekret @9
Rearan??acja tiles??w w PPU w celu przyporz─?dkowania wi─?kszej ilo??ci obiekt??w w wy??szej sferze.
Rearan??acja pami─?ci RAM-spora ilo??─? zmiennych zosta??a wrzucona do Zero Page by zwi─?kszy─? szybko??─? ich odczytu.
Zmiana kodu grawitacji dla robota sterowalnego.
Dodanie mapy pod guzikiem select.
Dodanie obiektu sekretnej notatki.
Dialogi mog─? by─? wywo??ywane w czasie gry.
Dodano kod zast─?puj─?cy cz─???─? grafiki czcionk─? je??li ekran mo??e mie─? wywo??any dialog.
Dodany kod zastepuj─?cy status bar tekstem z dialogu.
Dodano wyj─?tki w wykonywaniu kodu obiekt??w by umo??liwi─? prawid??owe przewijanie tekstu.
Dodano obiekt definiuj─?cy numer dialogu i warunk??w dla dialog??w.
Zmiana kodu wykrywania kolizji z t??em. Kod zosta?? nieco przy??pieszony.
Rozszerzenie ilo??ci maksymalnych obiekt??w na ekranie o 1.
Checkpointy wy??wietlaj─? grafik─? o piksel wy??ej.
Zmiana liczby amunicji dla broni poziomu 3.
Bro?? poziomu 3 nie przebija wrog??w.
Zmieniono kod broni poziomu 3.
Teraz bro?? generuje 3 pociski kt??re s─? osobnymi obiektami dzi─?ki czemu tylko pocisk dotykaj─?cy wroga zostanie usuniety.
Naprawiony overflow dla broni poziomu 1.
Wy??rodkowano punkt generacji pocisku dla obiektu statycznego dzia??ka.
Zmniejszono zasi─?g wzroku statycznego dzia??ka.
Dzia??ka statyczne prawid??owo wykrywaj─? czy maj─? strzela─? w d???? czy w g??r─?.
Wrogowie kt??rzy si─? poruszaj─?, zyskali dodatkowe 32 px zasi─?gu podczas ruchu(159px teraz max)
Obiekt zielonej g─?by prawid??owo wykrywa koniec swojej ??cie??ki.
Obiekt zielonej g─?by prawid??owo prze??adowuje pocisk gdy ten zniknie z ekranu.
Obiekt zielonej g─?by nie zostaje w pami─?ci po jego zniszczeniu.
Na obiekcie ??ciany mo??na ju?? sta─?(obiekt nie blokuje tylko od bok??w)
Hitbox obiektu Goniec przesuni─?ty w prawo o 2px.
Robot sterowalny mo??e zbiera─? bateri─?.
P??yta naciskowa mo??e teraz wp??ywa─? na zachowania wrog??w na obecnym ekranie.
Bardziej wydajny spos??b na flicker sprit??w.
 
Przejd┼║ do forum:
Copyright © 2015


Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3

271,429 unikalne wizyty : Wygenerowano w sekund: 0.22